Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης: Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ; Επισημάνσεις καί Σχολιασμοί εν Συνειδήσει καί Αληθεία

%ce%b5%ce%be%cf%8e%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf_11Κατεβάστε το σε .pdf κάνοντας κλικ εδώ

Διαβάστε το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή εδώἩ Σύνοδος τῆς Κρήτης:
Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ;
Επισημάνσεις καί Σχολιασμοί εν Συνειδήσει καί Αληθεία

Ἡ Σύναξη Ὀρθοδόξων Ρωμηῶν, συμμετέχοντας στήν γενική συζήτηση, τόν προβληματισμό καί τίς εὔλογες καί ἔντονες ἀνησυχίες, πού προκάλεσε στό ὀρθόδοξο πλήρωμα ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης, προβαίνει στήν παροῦσα ἔκδοση «Ἡ Σύνδος τῆς Κρήτης: Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος; –  Ἐπισημάνσεις καί σχολιασμοί ἐν συνειδήσει καί ἀληθείᾳ».

Σκοπός τῆς ἔκδοσης αὐτῆς εἶναι νά συμβάλει στήν ἀληθινή ἀποτίμηση αὐτῆς τῆς «Συνόδου». Γι’ αὐτό καί ἐπιλέξαμε κείμενα γνωστῶν κληρικῶν καί Ἀκαδημαϊκῶν θεολόγων, οἱ ὁποίοι μέ τήν ἐν γένει δραστηριοποίησή τους μέσα στήν Ἐκκλησίας μας, ἔχουν ἀναδείξει τό μέγεθος καί τήν σοβαρότητα τῶν σύγχρονων οἰκουμενιστικῶν ἀνοιγμάτων, καί ἰδιαίτερα τῶν ἀντορθόδοξων ἀποφάσεων τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης, ἐκφέροντας λόγο εὐθύ, ἀπροσχημάτιστο καί ὁμολογιακό, βασισμένο στούς Ἁγίους Πατέρες καί τήν ὀρθόδοξη ἁγιοπνευματική παράδοση.

Δημοσιεύουμε, λοιπόν, τίς ἐμπερειστατωμένες μελέτες-ἀποτιμήσεις τῆς «Συνόδου»τῆς Κρήτης τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, Ὁμότιμου Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ καί τοῦ Καθηγητῆ τῆς Δογματικῆς κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη.

 

Σύναξη Ὀρθοδόξων Ρωμηῶν “ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ”

Σεπτέμβριος 2016

 

Διαφημίσεις

Ολοκληρώθηκε η συλλογή υπογραφών για το Αίτημα προς τους Αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου

Καταγραφή

Η συλλογή υπογραφών για το Αίτημα προς τους Αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου ολοκληρώθηκε. Συγκεντρώθηκαν 8000 και πλέον υπογραφές, οι οποίες και στάλθηκαν στους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς.

 

Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου: Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό

ΑΙ­ΤΗ­ΜΑ

Με­λῶν τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας
πρός τούς Ἀρ­χι­ε­ρεῖς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος
Μάρ­τιος 2016

Ἡ Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, πού προ­βλέ­πε­ται νά συ­νέλ­θει στά Χα­νιά τῆς Κρή­της, τήν Πεν­τη­κο­στή τοῦ 2016, προ­ε­τοι­μά­ζε­ται ἐ­δῶ καί ἕ­ναν αἰ­ώ­να πε­ρί­που ἀ­πό τούς οἰ­κου­με­νι­στι­κούς κύ­κλους τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου.

Ἀ­πό τήν ἔ­ναρ­ξη ἀ­κό­μη τῆς προ­πα­ρα­σκευ­ῆς της, ἐκ­δη­λώ­θη­κε ὁ ἀν­τορ­θό­δο­ξος, ἀν­τι­συ­νο­δι­κός καί ἀν­τι­κα­νο­νι­κός χα­ρα­κτή­ρας της. Ἡ Σύ­νο­δος αὐ­τή πα­ρα­βιά­ζει ἐμ­φα­νῶς τίς θε­με­λι­ώ­δεις προ­ϋ­πο­θέ­σεις πού πρέ­πει νά πλη­ροῦν οἱ Οἰ­κου­με­νι­κές Σύ­νο­δοι, ὅ­πως ὁ­ρί­ζον­ται στό «Πη­δά­λιο» ἀ­πό τόν Ἅ­γιο Νι­κό­δη­μο τόν Ἁ­γι­ο­ρεί­τη, δη­λα­δή «τό νά ᾖ­ναι πάν­τα τά ἐ­κτι­θέ­με­να πα­ρ’ αὐ­τῶν δόγ­μα­τα καί οἱ Κα­νό­νες, ὀρ­θό­δο­ξα εὐ­σε­βῆ καί σύμ­φω­να ταῖς θεί­αις Γρα­φαῖς, ἤ ταῖς προ­λα­βού­σαις Οἰ­κου­με­νι­καῖς συ­νό­δοις».

 

Συγ­κε­κρι­μέ­να

Ἡ μέλ­λου­σα νά συ­νέλ­θει Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος,

 • Δέν προ­βλέ­πει, ὡς ὀ­φεί­λει, τήν ἀ­να­γνώ­ρι­ση τῶν προ­η­γου­μέ­νων Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων
 • Προ­δι­κά­ζει, αὐ­θαι­ρέ­τως, τό ἀ­λά­θη­το τῶν ἀ­πο­φά­σε­ών της
 • Δέν κα­τα­δι­κά­ζει τίς συμ­προ­σευ­χές μέ αἱ­ρε­τι­κούς
 • Ἐ­παι­νεῖ τούς ἀ­πο­τυ­χη­μέ­νους οἰ­κου­με­νι­στι­κούς δι­α­λό­γους
 • Ἔ­χει ἔλ­λειμ­μα συ­νο­δι­κό­τη­τας. Δέν ἐκ­προ­σω­ποῦν­ται δη­λα­δή σ’ αὐ­τήν ὅ­λοι οἱ Ἐ­πί­σκο­ποι
 • Ἔ­χει σο­βα­ρό ἔλ­λειμ­μα Ὀρ­θό­δο­ξης αὐ­το­συ­νει­δη­σί­ας
 • Εἰ­σά­γον­ται θέ­μα­τα πρός ψή­φι­ση, στά ὁ­ποῖ­α ὑ­πάρ­χουν μή Ὀρ­θό­δο­ξες ἀν­τι­λή­ψεις σέ δογ­μα­τι­κά ζη­τή­μα­τα (ἑ­νό­τη­τα καί κα­θο­λι­κό­τη­τα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας)
 • Τά θέ­μα­τα αὐ­τά, δυ­στυ­χῶς, ὑ­πε­γρά­φη­σαν καί ἀ­πό τούς ἀρ­χι­ε­ρεῖς-ἀν­τι­προ­σώ­πους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, χω­ρίς ἀ­νά­λο­γη προ­η­γού­με­νη ἐ­ξου­σι­ο­δό­τη­ση καί ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας
 • Ἔ­χει σο­βα­ρό ἔλ­λειμ­μα πλη­ρο­φό­ρη­σης τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας (κλη­ρι­κῶν-μο­να­χῶν-λα­ϊ­κῶν)
 • Ἐ­πι­χει­ρεῖ θε­σμι­κή νο­μι­μο­ποί­η­ση τοῦ πα­ναι­ρε­τι­κοῦ καί πνευ­μα­τι­κῶς δυ­σώ­δους Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ, μέ μιά ἀ­πό­φα­ση Πα­νορ­θο­δό­ξου Συ­νό­δου.

Τοῦ­το ση­μαί­νει

 •  Ἀ­να­τρο­πή τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης Ἐκ­κλη­σι­ο­λο­γί­ας, μέ τήν πα­ρο­χή ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό­τη­τας στούς Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κούς καί Προ­τε­στάν­τες καί ἀ­πο­δο­χή τῶν μυ­στη­ρί­ων τους
 •  νο­μι­μο­ποί­η­ση τῶν αἱ­ρέ­σε­ων
 • θε­σμι­κή ἀ­πο­δο­χή τῶν ἀν­τορ­θο­δό­ξων Κει­μέ­νων τοῦ ΠΣΕ (Παγ­κο­σμί­ου Συμ­βου­λί­ου Ἐκ­κλη­σι­ῶν, βλ.P­o­r­to A­l­e­g­re, B­u­s­an) καί ἐμ­μέ­σως τοῦ αἱ­ρε­τι­κοῦ Κει­μέ­νου τοῦ B­a­l­a­m­a­nd
 • ἀ­πο­δο­χή τῶν κα­κο­δό­ξων θε­ω­ρι­ῶν τῆς λε­γο­μέ­νης «Βα­πτι­σμα­τι­κῆς Θε­ο­λο­γί­ας» καί τῆς Προ­τε­σταν­τι­κῆς «Θε­ω­ρί­ας τῶν Κλά­δων»
 •  τήν υἱ­ο­θέ­τη­ση τοῦ Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ, ὡς ἐ­πι­σή­μου πρα­κτι­κῆς τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας

 

Γι’ αὐ­τό

Προ­σευ­χό­μα­στε, ἐμ­πό­νως, ἀλ­λά καί ζη­τοῦ­με ἀ­πό Σᾶς, Ἅ­γιοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, νά πα­ρα­μεί­νε­τε στα­θε­ροί στήν ἕ­ως τώ­ρα πί­στη τῆς Ἁ­γί­ας μας Ἐκ­κλη­σί­ας, τήν πί­στη δη­λα­δή τῶν ἁ­γί­ων Προ­φη­τῶν, Ἀ­πο­στό­λων καί Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, δι­α­χρο­νι­κῶς, καί ἰ­δι­αί­τε­ρα στίς ἀ­πο­φά­σεις τῶν Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων.

Σᾶς πα­ρα­κα­λοῦ­με, θερ­μῶς, νά κα­τα­ψη­φί­σε­τε ἀ­πε­ρί­φρα­στα τόν Οἰ­κου­με­νι­σμό, στό σύ­νο­λό του καί νά ἀν­τι­τα­χθεῖ­τε μέ δογ­μα­τι­κή ἀ­κρί­βεια σέ κά­θε ἀν­τορ­θό­δο­ξη Εἰ­σή­γη­ση, στά θέ­μα­τα τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου.

Νά μήν προ­βεῖ­τε, κα­τά τήν ἀ­πα­γο­ρευ­τι­κή ἐν­το­λή τοῦ Κυ­ρί­ου: «οὐ­δείς δέ ἐ­πι­βάλ­λει ἐ­πί­βλη­μα ῥά­κους ἀ­γνά­φου ἐ­πί ἱ­μα­τί­ῳ πα­λαι­ῷ» (Ματθ. 9, 16), σέ ἐμ­βα­λω­μα­τι­κή δι­όρ­θω­ση τῶν οἰ­κου­με­νι­στι­κῶν Κει­μέ­νων, ἀλ­λά στήν συ­νο­λι­κή ἀ­πόρ­ρι­ψή τους.

Τά δόγ­μα­τα τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ώς μας τά ἀ­πο­δε­χό­μα­στε, δέν τά δι­α­πραγ­μα­τευ­ό­μα­στε.

Οἱ Ὑ­πο­γρά­φον­τες

Όσοι επιθυμούν να υπογράψουν το αίτημα μπορούν να το κατεβάσουν από εδώ ή και εάν συγκεντρώσουν περισσότερες υπογραφές κατεβάζοντας τον αντίστοιχο πίνακα από εδώ

Διαφορετικά μπορούν ηλεκτρονικά να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα: http://goo.gl/forms/Cqa25XGgOs

Καθηγητής Τσελεγγίδης: Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, μία Σύνοδος με έλλειμμα συνοδικότητος και ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας

Εξώφυλλο εντύπου Τσελεγγίδη_εμπροςἩ Σύναξη Ρωμηῶν “ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ” κυκλοφόρησε τό ἀπομαγνητοφωνημένο κείμενο τῆς συνέντευξης τοῦ Καθηγητῆ κ. Τσελεγγίδη στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καί συγκεκριμένα στήν ἐκπομπή “Κρυφό Σχολειό” μέ συνομιλητή τόν ἔγκριτο δημοσιογράφο καί διευθυντή προγράμματος τοῦ σταθμοῦ, Λυκοῦργο Μαρκούδη.

Ἡ συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σέ τρία μέρη, στίς 24, 25 καί 26 Φεβρουαρίου τοῦ 2016 και είχε ως θέμα: «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, μία Σύνοδος με έλλειμμα συνοδικότητος και ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας»

Κατεβάστε το κείμενο από εδώ
Διαβάστε το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή εδώ

 

  

Αγία και Μεγάλη Σύνοδος: Απόπειρα θεσμικής κατοχύρωσης του Οικουμενισμού

11Κατεβάστε το σε .pdf κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο: Οκτασέλιδο-Η ΑΓΙΑ Κ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣΑ­ΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡ­ΘΟ­ΔΟ­ΞΟΥ ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙΑΣ

Ἀπόπειρα θε­σμι­κῆς κατοχύρωσης τοῦ Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ

Ἀ­πό τήν ἀρ­χή τῆς προ­πα­ρα­σκευ­ῆς της, ἡ Σύ­νο­δος αὐ­τή εἶ­χε ὡς ἀ­φε­τη­ρί­α της κοι­νω­νι­κά καί ὄ­χι δογ­μα­τι­κά ζη­τή­μα­τα, ὑ­πη­ρέ­τη­σε ποικίλες σκο­πι­μό­τη­τες καί συν­δέ­θη­κε ἄρ­ρη­κτα μέ τόν Οἰ­κου­με­νι­σμό.

Ἡ πρώ­τη ἀ­πό­φα­ση γιά τήν σύγ­κλη­ση τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου λή­φθη­κε τό 1923 στό «Πα­νορ­θό­δο­ξο Συ­νέ­δριο» τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως, ἐ­πί πα­τρι­αρ­χί­ας Με­λε­τί­ου Με­τα­ξά­κη καί ἐ­νῶ ἀ­που­σί­α­ζε ἡ πλει­ο­ψη­φί­α τῶν Το­πι­κῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν. Τό­τε ξε­κί­νη­σε καί ἡ κα­τάρ­τι­ση τοῦ κα­τα­λό­γου μέ τά θέ­μα­τα τῆς Συ­νό­δου. Συ­ζη­τή­θη­κε, σέ δεύ­τε­ρη φά­ση, στά πλαί­σια τῆς «Προ­κα­ταρ­κτι­κῆς Δι­ορ­θο­δό­ξου Ἐ­πι­τρο­πῆς», τό 1930, στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος. Ἐ­πα­νῆλ­θε στό προ­σκή­νιο ἀ­πό τόν Πα­τριά­ρχη Ἀ­θη­να­γό­ρα τό 1964, στά πλαί­σια τῶν οἰ­κου­με­νι­στι­κῶν ἀ­νοιγ­μά­των του πρός τούς πα­πι­κούς καί τούς προ­τε­στάν­τες.

Τίς τε­λευ­ταῖ­ες δε­κα­ε­τί­ες, ὑ­πῆρ­ξε μί­α ἔν­το­νη κι­νη­τι­κό­τη­τα καί ἀ­σκή­θη­κε ἰ­σχυ­ρή πί­ε­ση ἀ­πό τό Οἰ­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεῖ­ο γιά τήν πραγ­μα­το­ποίηση αὐ­τῆς τῆς Συ­νό­δου, τό πνεῦ­μα καί ἡ θε­μα­το­λο­γί­α τῆς ὁ­ποί­ας ταυ­τί­στη­καν ἄ­με­σα μέ αὐ­τό τῶν Δι­με­ρῶν Δι­α­λό­γων μέ τούς ἑ­τε­ρο­δό­ξους καί τίς φι­λε­νω­τι­κές προ­σπά­θει­ες τῶν οἰ­κου­με­νι­στῶν.

Τό γε­γο­νός αὐ­τό στιγ­μα­τί­ζει καί ὁ με­γά­λος Ἅ­γιος καί δογ­μα­το­λό­γος Ἰ­ου­στῖ­νος Πό­πο­βιτς σέ σχε­τι­κό Ὑ­πό­μνη­μά του πρός τήν Σερ­βι­κή Ἐκ­κλη­σί­α:

«Πρέ­πει νά εἴ­με­θα εἰ­λι­κρι­νεῖς: εἰς τήν συμ­πε­ρι­φο­ράν ὡ­ρι­σμέ­νων ἐκ τῶν ἀν­τι­προ­σώ­πων τοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως γί­νε­ται αἰ­σθη­τή κα­τά τάς τε­λευ­ταί­ας δε­κα­ε­τί­ας ἡ ἴ­δια ἐ­κεί­νη μή ὑ­γι­ής καί νο­ση­ρά σπου­δή, ἡ ὁ­ποί­α κα­τά τόν Ι­Ε΄ αἰ­ῶ­να ὡ­δή­γη­σε τήν Ἐκ­κλη­σί­αν εἰς τήν Φλω­ρεν­τια­νήν προ­δο­σί­αν, ἐ­ξου­θέ­νω­σιν καί αἰ­σχύ­νην».

Τό πε­ρι­ε­χό­με­νο καί ἡ θε­μα­το­λο­γί­α τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου δέν ἐ­ξέ­φρα­σαν πο­τέ τό Ὀρ­θό­δο­ξο πλή­ρω­μα (κλη­ρι­κούς, μο­να­χούς καί λα­ϊ­κούς), τό ὁ­ποῖ­ο, ἄλ­λω­στε, οὐ­δέ­πο­τε πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε κά­τι σχε­τι­κό μέ τήν Σύ­νο­δο αὐ­τή, οὐ­δέ­πο­τε συμ­με­τεῖ­χε στήν δι­α­δι­κα­σί­α προ­πα­ρα­σκευ­ῆς της καί οὐ­δέ­πο­τε ἐ­νέ­κρι­νε τά πρός συ­ζή­τη­ση θέ­μα­τά της.

Ἐ­κτός, ὅ­μως, ἀ­πό τόν ἀ­πο­κλει­σμό τοῦ πι­στοῦ λα­οῦ, τῶν μο­να­χῶν καί τῶν κλη­ρι­κῶν, ἔ­χου­με καί τόν ἀ­πο­κλει­σμό καί τήν φί­μω­ση τῶν ἰ­δί­ων τῶν Ἐ­πι­σκό­πων, οἱ ὁ­ποῖ­οι οὐ­δέ­πο­τε ἐ­νη­με­ρώ­θη­καν γιά τά πε­πραγ­μέ­να τῶν Προ­συ­νο­δι­κῶν Ἐ­πι­τρο­πῶν καί γιά τά θέ­μα­τα πού συ­ζη­τή­θη­καν.

Ὅ­πως ση­μει­ώ­νει ὁ Μη­τρο­πο­λί­της Ναυ­πά­κτου κ. Ἱ­ε­ρό­θε­ος σέ Ἐ­πι­στο­λή του πρός τήν Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος: Συνέχεια

Ἀρχιμ. Ἀθαν. Ἀναστασίου: «Ἡ ἄρνηση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ὡς ὁμολογία πίστεως»

file-page1.jpg

Κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πό τήν Σύ­ναξη Ὀρ­θο­δό­ξων Ρω­μη­ῶν «ΦΩ­ΤΗΣ ΚΟΝ­ΤΟ­ΓΛΟΥ», τό ἔν­τυ­πο «Ἡ ἄρ­νη­ση τῆς κάρ­τας τοῦ πο­λί­τη ὡς ὁ­μο­λο­γί­α πί­στε­ως», πού ὑ­πο­γρά­φει ὁ Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­νά­σιος Ἀ­να­στα­σί­ου, Προ­η­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων.

Πρόκειται γιά μιά συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια καί με­λέ­τη ὁ­μά­δας θε­ο­λό­γων, νο­μι­κῶν, τε­χνι­κῶν, κλη­ρι­κῶν, μο­να­χῶν καί λα­ϊ­κῶν, πού ἀ­σχο­λοῦν­ται μέ τό συγ­κε­κρι­μέ­νο ζή­τη­μα καί πα­ρα­κο­λου­θοῦν συ­στη­μα­τι­κά τίς ἐ­ξε­λί­ξεις του ἐδῶ καί δύο δεκαετίες.

Ἡ ἐρ­γα­σί­α αὐ­τή βα­σί­ζε­ται στήν ἑρ­μη­νεί­α τῶν Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, κα­θώς καί συγ­χρό­νων πα­τέ­ρων, γε­ρόν­των καί θε­ο­λό­γων καί κα­τ’ ἐ­ξο­χήν στά προ­φη­τι­κά καί ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κά κεί­με­να τοῦ με­γά­λου Ἁ­γί­ου τῶν ἡ­με­ρῶν μας, τοῦ Ὁ­σί­ου Παϊσίου τοῦ Ἁ­γι­ο­ρεί­του. Ἀ­πο­τε­λεῖ δέ συ­νέ­χεια πο­λυ­ά­ριθ­μων ἀ­να­φο­ρῶν, ἀ­πο­φά­σε­ων, ἀ­να­κοι­νώ­σε­ων, κει­μέ­νων, δι­α­μαρ­τυ­ρι­ῶν, ψη­φι­σμά­των, ἐγ­κυ­κλί­ων, ἄρ­θρων, ἐ­πι­στο­λῶν, δη­μο­σι­ευ­μά­των, συ­νε­δρί­ων καί συ­ζη­τή­σε­ων πού πα­ρή­χθη­σαν, κα­θ’ ὅ­λη τήν διά­ρκεια αὐ­τῶν τῶν ἐ­τῶν, ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, τήν Ἱ­ε­ρά Κοι­νό­τη­τα τοῦ Ἁ­γί­ου Ὄ­ρους, Μη­τρο­πό­λεις καί Ἱ­ε­ρές Μο­νές, Κα­θη­γη­τές Θε­ο­λο­γι­κῶν Σχο­λῶν, κλη­ρι­κούς, μο­να­χούς, φο­ρεῖς καί συλ­λό­γους.

 

Κατεβάστε το έντυπο εδώ

Διαβάστε το έντυπο σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου εδώ

Απειλή κατά του πνευματικού χαρακτήρα των Αγίων Μετεώρων

Εικόνα

Γιά μία ἀκόμη φορά ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση Καλαμπάκας ἀποδεικνύεται κατώτερη τῶν περιστάσεων. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἀ­δυ­να­τεῖ νά ἀν­τι­λη­φθεῖ καί νά προ­κρί­νει τά οὐ­σι­ώ­δη, ότι ἀ­δυ­να­τεῖ νά ἀν­τι­λη­φθεῖ αὐ­τό πού πραγ­μα­τι­κά εὐ­ερ­γε­τεῖ τήν τοπική κοινωνία. Ἀδυνατεῖ να ἀντιληφθεῖ ὅτι τά Ἅγια Μετέωρα εἶναι ἕνας ἀνεκτίμητος θησαυρός πού πρέπει να διαφυλάξουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ.

Ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση Καλαμπάκας παραμένει ἀκόμη ἐγκλωβισμένη στίς κοντόφθαλμες πρακτικές καί τά ἀτομικά βραχυπρόθεσμα συμφέροντα ἐπιδεικνύοντας ἀσυγχώρητη ἀνευθυνότητα καί ἐπιπολαιότητα.

Ἀντί νά φροντίζει καί νά μεριμνᾶ ἡ ἴδια γιά την προστασία τῶν Ἁγίων Μετεώρων, κακίζει τήν ἀρμόδια Ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἐπειδή ζητᾶ τήν ἐφαρμογή τῶν νόμων!

Στήν δίνη μάλιστα τῆς προεκλογικῆς περιόδου οἱ ὑποψήφιοι τῆς περιοχῆς δέν δίστασαν νά ἐντάξουν τό ὅλο θέμα στίς φτηνές ψηφοθηρικές τους ἐπιδιώξεις.

Πρό­κει­ται πραγ­μα­τι­κά γιά ὕ­βρη καί ὄ­νει­δος καί γιά βά­ναυ­ση προ­σβο­λή τῆς μα­κραί­ω­νης πα­ρά­δο­σης, ἀλ­λά καί τῆς ζώ­σας μαρ­τυ­ρί­ας τοῦ Μο­να­στι­κοῦ Κέν­τρου τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων. Μέ τήν συμπεριφορά τους οἱ τοπικοί παράγοντες ρο­σβάλ­λουν βά­ναυ­σα τήν τι­μή, τήν ὑ­πό­λη­ψη καί τήν ἐν γέ­νει προ­σω­πι­κό­τη­τα τῶν μο­να­χῶν τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων, πού δι­α­κο­νοῦν μαρ­τυ­ρι­κά τόν εὐ­λο­γη­μέ­νο αὐ­τό τό­πο μέ τήν πλη­θώ­ρα τῶν προ­σκυ­νη­τῶν καί ἐ­πι­σκε­πτῶν ἀ­πό ὅ­λα τά μέ­ρη τοῦ κό­σμου.

Ἡ πα­ρου­σί­α καί μαρ­τυ­ρί­α τῶν συγ­χρό­νων μο­να­χῶν, πού κρα­τοῦν ζων­τα­νό ἕ­να μο­να­δι­κό μνη­μεῖ­ο τῆς αἴ­γλης καί τοῦ βε­λη­νε­κοῦς τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων, προ­σφέ­ρει ἀ­πο­φα­σι­στι­κά καί κα­τα­λυ­τι­κά στήν κοι­νω­νι­κή καί οἰ­κο­νο­μι­κή ἀ­νά­πτυ­ξη τῆς εὐ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χῆς μέ θε­τι­κό ἀν­τί­κτυ­πο καί στήν ἴ­δια τήν ἐ­θνι­κή οἰ­κο­νο­μί­α.

Στό Μο­να­στι­κό Κέν­τρο τῶν Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων ἐ­πί αἰ­ῶ­νες τώ­ρα πα­ρα­κο­λου­θεῖ κα­νείς τήν ἀ­πα­ρά­μιλ­λη σύ­ζευ­ξη καί ἁρ­μο­νί­α τῆς θεί­ας δη­μι­ουρ­γί­ας μέ τό μο­να­δι­κό στό εἶ­δος του φυ­σι­κό το­πί­ο, τήν ὑ­ψη­λή ἀν­θρώ­πι­νη καλ­λι­τε­χνι­κή αἰ­σθη­τι­κή καί τήν ἡ­συ­χα­στι­κή πα­ρά­δο­ση τοῦ ὀρ­θο­δό­ξου μο­να­χι­σμοῦ. Αὐ­τή ἡ ἄρ­ρη­κτη φυ­σι­κή, καλ­λι­τε­χνι­κή, θρη­σκευ­τι­κή καί πο­λι­τι­σμι­κή ἑ­νό­τη­τα ἀ­πο­τε­λεῖ τό ἀν­τι­κεί­με­νο τοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος καί τοῦ θαυ­μα­σμοῦ τῶν ἐ­πι­σκε­πτῶν πού συ­νω­στί­ζον­ται πραγ­μα­τι­κά στόν ἱ­ε­ρό χῶ­ρο τῶν Μετεώρων.

Τά κυ­ρί­αρ­χα αὐ­τά συ­στα­τι­κά τοῦ χώ­ρου, ἀ­κό­μη καί σέ κα­θα­ρά ἐμ­πο­ρι­κό-οἰ­κο­νο­μι­κό ἐ­πί­πε­δο εἶ­ναι αὐ­τά πού ἀ­να­βι­βά­ζουν τήν ἀ­γο­ρα­στι­κή καί του­ρι­στι­κή ἀ­ξί­α τῆς πε­ρι­ο­χῆς καί τήν κα­θι­στοῦν ἕ­ναν ἀ­πό τούς ση­μαν­τι­κό­τε­ρους προ­ο­ρι­σμούς τῆς πα­τρί­δας μας μέ τε­ρά­στια ἐ­πι­σκε­ψι­μό­τη­τα.

Ὁ ὑ­πο­βι­βα­σμός καί εὐ­τε­λι­σμός ἑ­νός τό­σο ὑ­ψη­λοῦ καί ποι­ο­τι­κοῦ πο­λι­τι­σμι­κοῦ καί του­ρι­στι­κοῦ ἀ­γα­θοῦ μέ­σα ἀ­πό τήν ἐ­κτέ­λε­ση δραστηριοτήτων πού προσβάλουν τόν θρησκευτικό χαρακτήρα καί τήν αἰσθητική του ἀξία θά πλή­ξουν καί­ρια τήν εἰ­κό­να καί τήν δι­ε­θνή ἀ­κτι­νο­βο­λί­α του. Ἀ­πο­τε­λοῦν δέ πλή­ρη ἀ­να­σταλ­τι­κό πα­ρά­γον­τα στήν ἀ­νά­πτυ­ξη τοῦ θρη­σκευ­τι­κοῦ του­ρι­σμοῦ γιά τόν ὁ­ποῖ­ο τό­σο με­ρι­μνᾶ καί ἐρ­γά­ζε­ται ἡ ἑλ­λη­νι­κή πο­λι­τεί­α.

Ἡ ἐπιχείρηση ἀλ­λοι­ώ­σε­ως καί πα­ρα­ποι­ή­σε­ως τοῦ ἰ­δι­αί­τε­ρου θρη­σκευ­τι­κοῦ χα­ρα­κτή­ρα τῶν Ἁγίων Μετεώρων καί ἡ πρό­θε­ση με­τα­τρο­πῆς τους σέ ἐκ­κο­σμι­κευ­μέ­νο κέν­τρο πολ­λα­πλῶν χρή­σε­ων καί δρα­στη­ρι­ο­τή­των δέν πρέπει σέ καμμία περίπτωση νά γίνει ἀποδεκτή.

Εικόνα

 

http://epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.gr/2014/04/blog-post_15.html